Piana gaśnicza

Wytwarza się ją dwoma sposobami: przez mechaniczne zmieszanie wody ze środkiem pianotwórczym i powietrzem lub też poprzez reakcję chemiczną wywołaną zmieszaniem wodnych roztworów środków zasadowych z kwasami. Działanie piany gaśniczej polega na izolowaniu palącego się materiału od powietrza i ochładzaniu go przez zawartą w niej wodę.

Wolno stosować ją do gaszenia:
- cieczy palnych, takich jak, np. benzyna czy też ropa naftowa

Nie wolno stosować jej do gaszenia:
- sodu
- potasu
- metali lekkich