Państwowa Straż Pożarna

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
Państwowa Straż Pożarna jest podstawową formacją ratowniczą w Polsce, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami dla ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego.
W ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), będącego integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie, PSP prowadzi akcje gaśnicze oraz ratownicze z zakresu ratownictwa: technicznego, chemiczno - ekologicznego, wysokościowego, wodnego i poszukiwawczego. System ten obejmuje zespoły ratowników, niezbędne środki techniczne, a także wszystko to, co związane jest z organizacją, kierowaniem, szkoleniem i finansowaniem. Bazą systemu są jednostki organizacyjne PSP oraz działające w jej obrębie najlepiej wyposażone i wyszkolone jednostki ochotniczych straży pożarnych. Funkcjonariusze KSRG koordynują Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKR i OL).
Centrum pełni szereg funkcji m.in. stanowi: centralny punkt koordynacyjno-operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania szczebla krajowego. Jest krajowym punktem powiadamiania o zagrożeniach i zgłaszania pomocy wzajemnej, jak również siedzibą Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Międzyresortowego Zespołu ds. Kryzysowych. Obecnie krajowy system ratowniczo-gaśniczy tworzy:
508 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
3261 jednostek ochotniczych straży pożarnej,
4 zakładowe straże pożarne,
2 zakładowe służby ratownicze,
295 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa. System   wspomagają  na   zasadzie   zawartych   porozumień   służby medyczne, tj. 7 szpitali, w tym 6 szpitali MSWiA w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Katowicach oraz Centrum Leczenie Oparzeń